عمل آوری یا کیورینگ  فوم بتن چیست؟

عمل آوری (کیورینگ) به حفظ میزان رطوبت و دمای مطلوب فوم بتن (پس از عملیات کفسازی) است،به گونه ای که فوم بتن عمل آوری شده بلافاصله پس از بتن ریزی و پرداخت کاری بتواند به مقاومت وپایانی مناسب  دست پیدا کند

بدون فراهم آوردن رطوبت مناسب ، مصالح سیمانی، فوم بتن قادر به واکنش دهی مناسب جهت پدید آمدن محصولی با کیفیت نیستند.

درنتیجه تبخیر آب یا خشک شدن زود هنگام بتن ممکن است آب مورد نیاز برای انجام واکنش های شیمیایی درفوم بتن را ازبین ببرد (که منظور از واکنش شیمیایی هیدراسیون گفته می شود) ولذافوم بتن قادر به رسیدن به کیفیت مطلوب خود نمی باشد.

. با توجه به سرعت هیدراسیون ،حرارت عامل مهمی در عمل آوری مناسب است، لذا پیشرفت در مقاومت در دماهای بالاتر سریع تر اتفاق میافتد.

به طور کلی دمای فوم بتن برای دستیابی به سرعت مناسب در کسب مقاومت باید همواره بیش از ۱۰ درجه ی سانتیگراد (۵۰ درجه فارنهایت) باشد.علاوه بر این به هنگام کسب مقاومت دمای مشابهی نیز باید درون فوم بتن فراهم آید تا از پدید آمدن ترکهای حرارتی جلوگیری شود.

رطوبت اضافی وشرایط وزش باد نیز عوامل مهمی محسوب میشوند. این دو عامل با اثر گذاشتن بر سرعت از دست دادن رطوبت بتن سبب پدید آمدن ترک،کاهش کیفیت سطح فوم بتن ونیز دوام آن میگردند. برای جلوگیری از ترک خوردگی انقباضی خمیری در نظر گرفتن تدابیر احتیاطی جهت کنترل نمودن تبخیر رطوبت از سطح فوم بتن قبل از قرار گیری آن در محل ضروری است .

فهرست